Databescherming

Databescherming persoonlijke gegevens oproep Gezellen van ’t Groot Volk

In het kader van onze oproep tot deelname als figurant of medewerker aan de Ommegang 2022 willen we graag verduidelijken welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel wij deze verzamelen en verwerken en hoelang wij deze bewaren.

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Ommegang en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, namelijk de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 30 juli 2018), alsook de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Door bijgevoegd formulier in te vullen, verlenen de kandidaat-figuranten uitdrukkelijk de toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het kader van de organisatie van de  Ommegang 2022 en eventueel een volgende editie.

Als figurant aan de Ommegang geeft u eveneens uw toestemming om van uw beeltenis foto’s en ander audiovisueel materiaal te maken met interne en externe communicatie over de Ommegang als doel. U stemt toe dat deze communicatie de publicatie op websites, sociale media, brochures en andere mediakanalen kan omvatten.

Voor minderjarige kandidaat-figuranten dient de uitdrukkelijk toestemming van een gemachtigde ouder te worden gegeven.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is de vzw ‘Gezellen van ’t Groot Volk’, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2500 Lier, Lispersteenweg 74, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0535.618.459.

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de organisatie van de voormelde Ommegang zijn het e-mailadres, telefoonnummer en/of GSM-nummer, de naam, voornaam, geboortedatum en adres van iedere kandidaat-figurant.

Volgens de betrokken wetgeving worden de persoonsgegevens van de deelnemers geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door de vzw ‘Gezellen van ’t Groot Volk’ wordt beheerd.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw betrokkenheid als deelnemer-figurant, als begeleider van dieren, als groepsverantwoordelijke of als medewerker met eender welk ander engagement, of indien u enkel eenmalig bij de organisatie van de Ommegang 2022 bent betrokken voor de duur van deze eenmalige betrokkenheid, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en/of reglementaire bepalingen verbonden aan de vijfjaarlijkse organisatie van de Ommegang te Lier.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met als doel:

  1. de selectie te maken van de kandidaten die in aanmerking komen voor een rol als figurant in de Ommegang 2022;
  2. de kandidaten-figuranten en de geselecteerde figuranten per e-mail of telefonisch op de hoogte te houden van het verloop van de casting en het verloop van organisatie van de Ommegang 2022;
  3. de kandidaten-figuranten en deelnemers op de hoogte te brengen van de organisatie van een volgende versie van de Ommegang.

De vzw ‘Gezellen van ’t Groot Volk’ garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden.

Alle kandidaat-figuranten en geselecteerde figuranten beschikken over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van hun gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan dataprotection@ommeganglier.be met het e-mailadres waarmee is ingeschreven bij de kandidatuurstelling.

Kandidaat-figuranten of geselecteerde figuranten hebben het recht om op elk moment de verwijdering van hun gegevens uit de databank te vragen door een verzoek op het adres uitschrijven@ommeganglier.be.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat de verwijdering van hun persoonsgegevens op hun verzoek kan leiden tot schrapping van hun kandidatuur of deelname aan de Ommegang.

Je hebt eveneens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Verdere informatie kan u hier vinden.