Privacy & cookies

Deze website is eigendom van Gezellen van ’t Groot Volk vzw.

Contactgegevens

Adres maatschappelijke zetel: Lispersteenweg 74, 2500 Lier (België)
E-mail: info@gezellenvantgrootvolk.be
Ondernemingsnummer: 0535.618.459

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Terminologie

Ommegang 2022: de versie van de Ommegang Lier die zal plaatsvinden te Lier op 2 en 9 oktober 2022.
Ommegang: de versie van de Ommegang in 2022 en daarna volgende vijfjaarlijkse versies.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de naam van de organisatie, het logo, de teksten, de foto’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de vzw Gezellen van ’t Groot Volk of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De vzw Gezellen van ’t Groot Volk levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de vzw Gezellen van ’t Groot Volk de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De vzw Gezellen van ’t Groot Volk kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via de contact-pagina.

De inhoud van de website (met inbegrip van de links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De vzw Gezellen van ’t Groot Volk geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De vzw Gezellen van ’t Groot Volk kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De vzw Gezellen van ’t Groot Volk verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

Privacybeleid

De vzw Gezellen van ’t Groot Volk bewaart en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’ of ‘GDPR’). Voor verdere informatie omtrent het privacybeleid kunt u steeds terecht bij de vzw Gezellen van ’t Groot Volk via e-mail op het adres info@gezellenvantgrootvolk.be.

Uw persoonsgegevens (familienaam en voornaam, geslacht, geboorteplaats en geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en desgevallend persoonsgegevens in functie van de vereiste kledij) of bedrijfsgegevens (naam van het bedrijf, naam van de zaakvoerder of van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, ondernemingsnummer) worden door de vzw Gezellen van ’t Groot Volk, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2500 Lier, Lispersteenweg 74, uitsluitend gebruikt en verwerkt in toepassing van de bovenvermelde Algemene Verordening Gegevensbescherming om de vijfjaarlijkse Ommegang te Lier te kunnen organiseren en daarbij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die verbonden zijn aan deze organisatie.

Uw persoons- of bedrijfsgegevens worden zonder een voorafgaandelijke toestemming en zonder uw uitdrukkelijk akkoord nooit doorgegeven aan derden (natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties), met uitzondering van de verzekeringsmaatschappij (in functie van de afgesloten polis) of van een financiële instelling (in functie van betalingen) of van eventuele betrokken veiligheidsinstanties (indien er hiervoor een wettelijke verplichting of een organisatorische maatregel is).

De vzw Gezellen van ’t Groot Volk heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoons- of bedrijfsgegevens op een veilige en adequate manier te bewaren en te verwerken. Deze gegevens worden op het adres van de hierboven vermelde maatschappelijke zetel bewaard.

Uw persoons- of bedrijfsgegevens worden bewaard voor de duur van uw betrokkenheid als deelnemer-figurant, als begeleider van dieren, als groepsverantwoordelijke of als medewerker met eender welk ander engagement, of indien u enkel eenmalig bij de organisatie van de Ommegang 2022 bent betrokken voor de duur van deze eenmalige betrokkenheid, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en/of reglementaire bepalingen verbonden aan de vijfjaarlijkse organisatie van de Ommegang te Lier.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt in het kader van deze privacyverklaring of die u op een andere manier meedeelt in het kader van uw betrokkenheid bij de organisatie van de Ommegang correct, accuraat en volledig zijn.

U hebt te allen tijde het recht op inzage van uw persoons- of bedrijfsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Verder hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen, de verdere verwerking ervan te beperken of te vragen om uw gegevens over te dragen naar een andere partij. U kan daartoe contact opnemen met de vzw Gezellen van ’t Groot Volk via info@gezellenvantgrootvolk.be.

U heeft het recht om een kopie van uw persoons- of bedrijfsgegevens te bekomen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, p/a Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via contact@apd-gba.be, indien u meent dat uw persoonsgegevens niet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt. Verdere informatie kan u vinden op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Recht op afbeelding

Als figurant of medewerker aan de Ommegang geeft u uw toestemming om van uw beeltenis foto’s en ander audiovisueel materiaal te maken met interne en externe communicatie over de Ommegang als doel. U stemt toe dat deze communicatie de publicatie op websites, sociale media, brochures en andere mediakanalen kan omvatten.